گفتگوی آنلاین
Labelپیوندها
 / پیوندها  / پیوند ها


روزنامه ها

 نام سایت

 آدرس اینترنتی

 روزنامه استار

 http://thestar.com.my

 روزنامه سان

 http://www.thesundaily.com


فروشگاه ها

  نام سایت

  آدرس اینترنتی

  فروشگاه مگا مال

 http://www.midvalley.com.my

 فروشگاه سونگ آی ونگ

 http://www.sungeiwang.com

 فروشگاه پاولیون

  http://www.pavilion-kl.com

 فروشگاه لویت ( مرکز خرید کامپیوتر)

 http://www.plazalowyat.com

 فروشگاه تسکو

 http://www.tesco.com.my

  فروشگاه  جاسکو

 http://www.jusco.com.my

 فروشگاه ایکیا

 http://www.ikea.com.my

 

خدمات

 نام سایت

 آدرس اینترنتی

 تبدیل پول (اوآندا)

 http://www.oanda.com/currency/converter

 سینما (تی جی وی)

 http://tgv.com.my

 استرو ( ماهواره خانگی)

 http://www.astro.com.my

 مرکز مخابرات مالزی

 http://www.tm.com.my

 DiGi

 http://www.digi.com.my

 Maxis

 http://www.maxis.com.my

 اداره پست مالزی

 http://www.pos.com.my